VoteDi・Lên lịch khảo sát

Khảo sát ý kiến dễ dàng

VoteDi sẽ sắp xếp khảo sát cho bạn. Hãy bắt đầu ngay bằng cách tạo một trang khảo sát!

Tạo khảo sát

Tạo khảo sát đơn giản. Dễ dàng chia sẻ để lấy ý kiến mọi người!

※ Mỗi dòng là một đề xuất